تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی
تحقيق ﺟﻮاﻧﺎن و اﻧﺘﺨﺎب دوﺳﺖ (pdf)


چکیده ﺟﻮاﻧﺎن ﻋﺰﯾﺰ) !دوﺳﺖ، دوﺳﺘﺎن و دوﺳﺘﯿﺎﺑﻰ (در اﯾﻦ ﺳﻦّ و ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺳﻦّ ﺟﻮاﻧﻰ ﯾﮑﻰ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ ﻟﺬا ﻫﺪف ﺗﻮﺟﻪ دادن ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ و ﻋﺪم ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎرى در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﯾﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﯿﻨﻰ در ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻓﺮاد ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .  آن ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺰار ﺗﺎى آن ﻫﻢ ﮐﻢ اﺳﺖ؟ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻰ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻤﻰ آﯾﺪ !  آن ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﺮادر ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻧﺴﺎن ﻣﻰ آﯾﺪ !آرى آن )دوﺳﺖ (اﺳﺖ .ﻫﺰار دوﺳﺖ ﮐﻢ اﺳﺖ و ﯾﮏ دﺷﻤﻦ زﯾﺎد آﯾﺎ ﻣﻰ داﻧﯿﺪ ﻫﺮ ﮐﺴﻰ ﺑﺎ دوﺳﺘﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد؟ ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ :  ﺗﻮ اول ﺑﮕﻮ ﺑﺎ ﮐﯿﺎن زﯾﺴﺘﻰ***ﻣﻦ آﻧﮕﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﻰ!   اﻟﺒﺘّﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﻫﻢ زﯾﺎد ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﻪ ﺑﻪ دو ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ اﺷﺎره ﻣﻰ ﮐﻨﯿﻢ :  ﺳﮓ اﺻﺤﺎب ﮐﻬﻒ روزى ﭼﻨﺪ ﭘﻰ ﻧﯿﮑﺎن ﮔﺮﻓﺖ و » «ﭘﺴﺮ ﻧﻮح ﺑﺎ ﺑﺪان ﺑﻨﺸﺴﺖ ﺧﺎﻧﺪان ﻧﺒﻮﺗﺶ

ادامه مطلب  
تحقيق ﺟﻮاﻧﺎن و اﻧﺘﺨﺎب دوﺳﺖ


تحقيق ﺟﻮاﻧﺎن و اﻧﺘﺨﺎب دوﺳﺖ تصویری از این تحقيق فرمت : PDFتعداد صفحات : 4 

ادامه مطلب  
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻞ در ﺟﻮاﻧﺎن (pdf)


چکیده در 25 رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ ﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ را ﺑﺪون اﺷﮑﺎل ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.  20 دﮐﺘﺮ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﻌﯿﺪ ﻓﺮ در ﻫﻤﺎﯾﺶ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻠﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻮاﻧﺎن در ﺷﯿﺮاز ﺑﺎ اﺷﺎره ﮐﻪ  درﺻﺪ اﯾﻦ اﻓﺮاد 20» درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ اﻟﮑﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﮑﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﺑﻘﯿﻪ » اﻋﻼم داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در وﺳﻮﺳﻪ ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ . در ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﺟﺎﻣﻊ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮ ﺑﻮده و ﺑﺮ ﺧﻼف »ﺷﺪ، ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه  درﺻﺪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺼﺮف آن را ﻗﺒﯿﺢ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ از ﻗﺒﺢ ﮐﻤﺘﺮی 95ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﮐﻪ » ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻣﺼﺮف آن ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗ

ادامه مطلب  
پاور پوینت (اسلاید) روش پایان نامه نویسی


 با سلام
فایل روش پایان نامه نویسی یک پاورپوینت بسیار عالی در 356 اسلاید می باشد این PowerPoint بر اساس استاندارد های اصلی طراحی پاورپوینت آماده و تنظیم شده است؛ این فایل دارای طراحی بسیار عالی و چشم نواز می باشد.
شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.
لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.
محتواب برخی از اسلاید ها :
توجه داشته باشید هرگونه بهم ریختگی در متن زیر در اثر کپی کردن از پاورپوینت می باشد و در فایل پاورپوینت اصلی هیچ اشکال و به هم ریختگی وجود ندارد
اجزای تشكیل دهنده فصل اول درپایان نامه مقدمه
بیان مسأله (تعریف

ادامه مطلب  
راههای مناسب ترغیب و تشویق دانش آموزان به مطالعه و تحقيق


145صپژوهش و تحقيق در هر جامعخ ارتباط تنگاتنگی با نظام آموزشی و فرهنگی آن جامعه دارد . بطوریكه با قاطعیت می توان گفت پژوهش و نوآوری در جامعه ای تكوین و توسعه پیدا می كند ، كه نظام آموزشی و فرهنگی ، زمینه ها و بستر مناسب ، برای آن را تدارم دیده باشد . از آنجا كه حقیقت جویی و كنجكاوی در نهاد تك تك نونهالان جامعه به ودیعه نهاده شده است . لذا نقش نظام آموزشی بسیار حائز اهمیت است. پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای توصیفی محسوب می گردد و هدف این پژوهش : ارائه طرح سازنده و راهكارهای مناسب جهت تشویق و ترغیب و توسعه مطالعه تحقيق در بین دانش آموزان پایه چهارم و پنجم ابتدایی می باشد . جامعه پژوهش در این تحقيق دانش‌آموزان پایه چهارم و پنجم ابتدایی ، آموزگاران پایه چهارم و پنجم ابتدایی و مدیران مدارس ابتدایی می باشند . كه در مد

ادامه مطلب  
تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی


132 صفحه     خداوند برای هدایت انسان ها، پیامبران الهی را به سوی بشر مبعوث کرده است تا اندیشه و تفکر آنان را تحول و در رفتار و کردار افراد بشر و جوامع آنان تغییر ایجاد کند.هدف از این گردآوری اشاره به تاثیر قرآن و حدیث، که هر دو در هدایت بشر نقش به سزایی دارند، است. برای این منظور ما در این تحقيق به ترتیب زندگانی و تاثرات هشت تن از شاعران بزرگ را دنبال کردیم و برای این که تاثر هر نویسنده و سخنور را بهتر ردیابی کنیم از زندگانی آن شاعر و نویسنده به اجمال سخن گفتیم و میزان اشتغال وی به علوم قرآنی از جمله تفسیر کتاب مجید و احادیث رسول اکرم و اخبار معصومین را تا حد ممکن یادآوری کردیم. در این تحقيق با توجه به پرسشنامه ای که تهیه گردید و در اختیار چهل نفر از دانش آموزان سال سوم و پیش دانشگاهی مدرسه آرمینه مصلی نژاد قرار گرفت، ما به

ادامه مطلب  
پایان نامه تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی


  فرمت فایل : WORD ( قابل ویرایش ) تعداد صفحات:150 فهرست مطالبپیشگفتار......................................................ا-بمقدمه........................................................ب-جچکیده.........................................................ج-دفصل اول: كلیات تحقيقمقدمه ................................................................1بیان مسئله.............................................................2اهداف تحقيق...........................................................2اهمیت تحقيق...........................................................2سئوالات تحقيق.......................................................3-2فرضیه ها................................................................3كلید واژه ها.........

ادامه مطلب  
تحقيق ﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﺪﮔﺮاﯾﻰ


تحقيق ﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﺪﮔﺮاﯾﻰتصویری از این تحقيقفرمت : PDFتعداد صفحات : 14 

ادامه مطلب  
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻞ در ﺟﻮاﻧﺎن


ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻞ در ﺟﻮاﻧﺎنتصویری از این تحقيقفرمت : PDFتعداد صفحات : 6 

ادامه مطلب  
دانلود پروژه تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی


پروژه تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی پژوهش کامل در حوزه زبان و ادبیات فارسی می باشد و در 5 فصل تنظیم شده است. شما میتوانید فهرست مطالب پروژه را در ادامه مشاهده نمایید.پروژه بصورت فایل قابل ویرایش ورد(WORD) در 121 صفحه برای رشته های زبان و ادبیات فارسی در پایین همین صفحه قابل دانلود میباشد. شایسته یادآوری است که پروژه از ابتدا تا پایان ویرایش وتنظیم , سکشن بندی (section) ، نوشتن پاورقی (Footnote) و فهرست گذاری اتوماتیک کامل شده وآماده تحویل یا کپی برداری از مطالب مفید آن است.بلافاصله بعد از پرداخت و خرید ، لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک فایل مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.پیشگفتارقرآن مجید کتاب دینی ماست و معانی و مفاهیم آن در طول چهارده قرن از جهات مختلف در حیات فردی و اجتماعی ما تأثیر پ

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1 
logo-samandehi